* "dziennik uwag" do każdej klasy (wymóg formalny, dokument stanowiący podstawę klasyfikacji);
*ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy i wychowawca grupy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów1 danej klasy i ucznia ocenianego, uwzględniając kryteria ocen zachowania obowiązujące w szkole; każdy nauczyciel i pracownik szkoły powinien wskazać ocenę zachowania dla danego ucznia (lista zbiorcza), opinia powinna być zawarta w "dzienniku uwag".KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
1. Wychowawca klasy i wychowawca grupy na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania.
2. Sródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole;
f) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Sródroczna i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem ust. 7., 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz, 1154)
c) dodaje się ust. 7. i 8. w brzmieniu:
ust.7. "Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania."
ust.8. ..Uczeń , któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły."

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy wraz z wychowawcą grupy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ucznia ocenianego, uwzględniając kryteria ocen zachowania obowiązujące w szkole. Opinia nauczycieli zawarta jest w dzienniku uwag.

6. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

I. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który
- wyjątkowo sumiennie spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów
- na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów
- wykazuje wyjątkowe zaangażowanie w pracy na rzecz klasy, szkoły, ośrodka i środowiska

- ubiera się skromnie, nie budzi kontrowersji swoim strojem i wyglądem, zgodnie z
wymogami szkoły
- szczególnie aktywnie uczestniczy w konkursach, zawodach, turniejach według swoich
możliwości
- punktualnie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności
- nie używa wulgarnego słownictwa
- nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły
- aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych
- wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, ośrodka i środowiska
- jest sumienny w wypełnianiu powierzonych zadań
- jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń ze strony nauczycieli i innych pracowników
szkoły
- uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych zawodach i turniejach na miarę swoich
możliwości
- szanuje podręczniki, mienie szkolne i mienie kolegów
- w semestrze ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione
- nie prowokuje konfliktów, kłótni, bójek, ma wysoką kulturę osobistą

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły
- szanuje podręczniki, mienie szkolne i mienie kolegów
- nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych
- nie ma uwag dotyczących agresji wobec innych i naruszania godności rówieśników
- w semestrze ma nie więcej niż 3 dni nieusprawiedliwionej nieobecności i nie więcej niż 3 spóźnienia
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą

IV. Ocenę poprawną, która stanowi ocenę wyjściową, otrzymuje uczeń, który:
- nie wywiązuje się w pełni z obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły
- czasami lekceważy polecenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły
- nie zawsze zachowuje się właściwie na lekcjach
- nie uczestniczy, mimo uzdolnień w konkursach, turniejach i zawodach
- nie w pełni i niesolidnie wykonuje powierzone zadania
- w semestrze ma nie więcej niż 5 dni nieusprawiedliwionych nieobecności
-sporadycznie prowokuje konflikty
- próbuje wykorzystywać słabszych i młodszych kolegów
- często wymaga działań dyscyplinujących ze strony wychowawcy
- ma nie więcej niż 3 negatywne uwagi w semestrze

V. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły
- lekceważy nauczycieli i innych pracowników szkoły
- dewastuje mienie szkolne lub niszczy własność kolegów
- stosuje szantaż i zastraszanie
- prowokuje konflikty i bójki ale rzadko w nich uczestniczy
- ulega nałogom
- fałszuje podpisy dorosłych i usprawiedliwienia
- w semestrze ma nie więcej niż 10 dni nieusprawiedliwionej nieobecności
- czasami wraca z przepustki pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, co pozwalają wykryć specjalistyczne testy
- kłamie i oszukuje wychowawcę i nauczycieli (np. przechowuje telefon komórkowy bez
wiedzy Dyrektora szkoły i wychowawcy)
- ma więcej niż 5 uwag dotyczących negatywnego zachowania w semestrze
- często łamie regulamin szkoły, a prowadzone działania wychowawcze dają krótkotrwały efekt

VI. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- całkowicie lekceważy obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły
- w rażący sposób narusza normy współżycia społecznego w szkole, grupie i w środowisku,
co przejawia się często agresją, kradzieżami, szantażem, wyjątkową arogancją, poniżaniem
innych, dewastacją mienia szkoły i innych, używaniem środków odurzających
- psychiczne lub fizyczne znęca się nad słabszymi
- w umyślny sposób naraża zdrowie swoje i innych (samookaleczanie)
- działa w nieformalnych grupach takich jak bandy czy gangi młodzieżowe na terenie szkoły, ośrodka i poza nim
- wagaruje, ucieka ze szkoły i z ośrodka więcej niż dwa razy (jeżeli nie ucieka jako ofiara), w semestrze ma ponad 20 dni nieusprawiedliwionej nieobecności
- notorycznie wchodzi w konflikt z prawem
- ma więcej niż 10 uwag o nagannym zachowaniu
- zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów
7. Ustalona śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania może być zmieniona
przez wychowawcę klasy, po posiedzeniu klasowego zespołu wychowawczego zwołanego na
jego prośbę w trybie nadzwyczajnym, jeżeli uczeń dopuszcza się ( po wystawieniu oceny i poinformowaniu ucznia i rodziców):
- wagarów, nieusprawiedliwionych nieobecności,
- czynu karalnego, np. kradzieży, wymuszenia, pobicia, posiadania narkotyków i spożywania alkoholu,
- dewastacji mienia szkolnego.
Ustalenia zespołu wychowawczego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym.
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Przy rozpatrywaniu zastrzeżeń Dyrektor szkoły bierze pod uwagę w szczególności:
- terminy i sposób przekazywania informacji o ocenie zachowania rodzicom (prawnym
opiekunom) ucznia
- sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej przez wychowawcę (obowiązek zasięgnięcia opinii nauczycieli, uczniów7 danej klasy oraz ocenianego ucznia)
- zgodność ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z wymaganiami zawartymi w szkolnym systemie oceniania
- kontakty rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ze szkołą udokumentowane w dzienniku lekcyjnym
9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

* W skład komisji wchodzą:
- Dyrektor szkoły, albo pracownik zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji
- wychowawca klasy
- wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
- pedagog
- psycholog
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego
- przedstawiciel Rady Rodziców
*Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej.
*Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- skład komisji
- termin posiedzenia komisji
- wynik głosowania
- ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
*Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 30.04.2007 przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


wysoki kontrast