wysoki kontrast
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3, "Dom na Trakcie" ul. Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa, tel. 22 872 93 67, reprezentowana przez dyrektora.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3, "Dom na Trakcie" w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe zbierane będą
celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy
(art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  okres 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22
1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W CELU REKRUTACJI PRACOWNIKA