INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 :Dom na Trakcie"
Łukasz Tofiliński
e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl
podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
Art. 8 - 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Zarządzenie  Dyrektora
MOS 3 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MOS 3 w Warszawie.
wysoki kontrast