Organizacja "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" powstała w 1991 r ze wspólnej inicjatywy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Pozwoliły na to zmiany, jakie zaszły w Polsce i w Europie Wschodniej.

PNWM powstała na mocy "Umowy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży" i jest niezależną od rządów organizacją międzynarodową.
Prace przygotowawcze zakończono w 1993 r, powstały biura w Poczdamie i w Warszawie. Organizacja zaczęła aktywnie wspierać uczestników wymiany. PNWM służy wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. Jest otwarta dla wszystkich podmiotów i inicjatyw. Jej działalność opiera się na partnerskiej i równoprawnej współpracy Polaków i Niemców. Finansowana jest przez rząd polski i niemiecki, a także przez inne źródła. Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwienie nowych inicjatyw. Ma to służyć poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężenia uprzedzeń, umożliwić pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

PNWM pragnie przyczynić się do swobodnego rozwoju osobowości młodych ludzi, oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w społeczeństwie i w państwie. We wszystkich przedsięwzięciach wspieranych przez PNWM oczekuje się partnerskiego współdziałania i własnej odpowiedzialności młodzieży. Młodzi ludzie powinni zyskać umiejętność samodzielnego rozwijania powstałych kontaktów, aby przyczynić się w ten sposób samemu do trwałej współpracy miedzy obydwoma krajami.

Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania oraz ścisłego współdziałania młodych Polaków i Niemców. Z tego względu PNWM wspiera różnorodne formy wymiany młodzieży, bezpośrednio przyznając świadczenia na rzecz podmiotów, jak i pośrednio - poprzez informację oraz doradztwo niepublicznym i publicznym podmiotom wymiany młodzieży.

PNWM wspiera we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach wymianę młodzieży, a także projekty wspólne i współpracę organizacji młodzieżowych, szkół oraz instytucji i organizacji zajmujących się wymianą młodzieży, łącznie z kształceniem specjalistów w tej dziedzinie.
PNWM wspiera także programy trójstronne, w których udział biorą oprócz Polski i Niemiec inne kraje europejskie.

"Dom na Trakcie" jest placówką dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo i potrzebującej całkowitej opieki. W roku 1991 rozpoczęliśmy współpracę z Evangelische Jugendhilfe z Menden w Niemczech. Organizacja ta zajmuje się dziećmi i młodzieżą z podobnymi problemami jak nasza młodzież.

Od 1991 r. młodzież i kadra pedagogiczna z "Domu na Trakcie" i Evangelische Jugendhilfe spotyka się przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku.
W tym roku nawiązaliśmy współpracę również z PNWM. "Dom na Trakcie" jest jedną z pierwszych placówek współpracujących z niemieckim partnerem i z PNWM Świadczy o tym także nasz niski numer ewidencyjny- 071. Można powiedzieć, że jesteśmy prekursorami wymiany polsko-niemieckiej.

Od roku 1993 byliśmy częstymi gośćmi w biurze w Warszawie na Alzackiej, gdzie spotykaliśmy się z życzliwością pracujących tam urzędników.
Piotr Łysakowski wyjaśnił nam wiele zawiłości związanych z pisaniem wniosków, programów i spotkań. Obecnie mamy już bardzo duże doświadczenie i chętnie służymy pomocą innym. Współpracujemy z Jarosławem Brodowskim z biura w Warszawie, z Dorotą Bastos, Ralfem Stapf z biura w Poczdamie.

PNWM przyznaje dotacje pieniężne do naszych spotkań. Oczywiście są to dotacje, a więc część kosztów naszych przedsięwzięć musimy pokrywać sami. Jesteśmy placówką dla dzieci z rodzin patologicznych, często rozbitych. Rodzice i opiekunowie nie są w stanie pokryć kosztów pobytu swoich dzieci na spotkaniach. Szukamy więc sponsorów i dopłacamy ze skromnego budżetu ośrodka. PNWM przyznaje dotacje według określonych zasad:

Złożenie wniosku podmiotu do biura w Poczdamie. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia- ilość uczestników polskich i niemieckich w przedziałach wiekowych, miejsce spotkania, planowane koszty własne i wysokość spodziewanej dotacji.
Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program spotkania. Wniosek musi być złożony trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Może zostać przyznana dotacja dla pośrednika językowego.

Rozpatrzenie wniosku i przyznanie dotacji. Dotacja przyznawana jest w dwóch ratach- 50% przed rozpoczęciem programu i 50% po zakończeniu odbywania programu.

Rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia. PNWM analizuje nadesłane sprawozdanie, rachunki, oraz realizację programu spotkania. Na tej podstawie przyznaje pozostałą część dotacji. W przypadku wyjazdu grupy polskiej do Niemiec przyznawana jest dotacja tylko do kosztów podróży, a dotację na nasz pobyt w Niemczech dostaje partner, który nas gości.

W czasie naszej wieloletniej współpracy z PNWM nie zdarzyło się, aby odmówiono nam pomocy. Wszystkie nasze spotkania były dotowane ze środków tej organizacji. Bez pomocy finansowej i organizacyjnej PNWM nie udałoby się nam kontynuować spotkań z naszymi przyjaciółmi z Niemiec.

Opracowano na podstawie własnych doświadczeńi materiałów propagandowych PNWM (strona PNMW)

Tekst: Piotr Wojtyła
Współpraca "Domu na Trakcie" z