STATUT

 

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 39

 

 

W

MŁODZIEŻOWYM  OŚRODKU  SOCJOTERAPII  NR 3

„DOM NA TRAKCIE”  W  WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1.   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 „Na Trakcie”
w Warszawie, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży.

2.   Szkoła działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);

2)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

3)  aktów wykonawczych do ww. ustaw;

4)  niniejszego statutu.

3.   Siedziba szkoły  mieści się w Warszawie przy ulicy Trakt Lubelski 40.

4.   Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie,
Plac Bankowy 3/5.

5.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

6.   Na pieczęciach nazwa szkoły może być używana w skróconym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39”.

7.   W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej,  na świadectwie oraz na pieczęciach,
którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne,
pomija się wyraz „specjalna”.

8.   Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie klas VI – VIII.

9.   W szkole podstawowej funkcjonują oddziały dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 110 – do wygaśnięcia.

§ 2.

Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 „Dom na Trakcie” w Warszawie;

2)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3)  prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe;

4)  ośrodku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 „Dom na Trakcie”
w Warszawie;

5)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną nr 39 w Warszawie, wchodzącą w skład ośrodka;

6)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, będącego jednocześnie dyrektorem ośrodka;

7)  nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ośrodku, realizujących zadania statutowe odpowiednio szkoły i ośrodka;

8)  wychowawcach – należy przez to rozumieć wychowawców grup wychowawczych działających 
w ośrodku;

9)  wychowawcach klas – należy przez to rozumieć nauczycieli, opiece których powierzono dany oddział w szkole;

10)   wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież przyjętą do ośrodka;

11)   uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczącą się w szkole;

12)   rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby (podmioty) pełniące pieczę zastępczą nad uczniami;

13)   egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

14)   klasach dotychczasowego gimnazjum – należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego
Gimnazjum Specjalnego nr 110, wchodzącego w skład ośrodka;

15)   egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin dla uczniów kończących naukę
w gimnazjum, sprawdzający opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum.

ROZDZIAŁ 2.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 3.

1.   Szkoła stanowi integralną część ośrodka, dlatego realizowane w niej cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia i wychowanka, przenikają się, dzięki ścisłej współpracy nauczycieli i wychowawców.

2.   W szkole realizuje się cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i prawie oświatowym, w oparciu o:

1)  podstawę programową kształcenia ogólnego;

2)  zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  programy nauczania dopuszczone do użytku przez dyrektora, w trybie określonym w odrębnych przepisach;

4)  program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka, w tym szkoły;

5)  szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

3.   Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

1)  zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

2)  przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o przepisy dotyczące przyjmowania wychowanków do młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

3)  zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)  umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;

5)  wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

6)  wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.

§ 4.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności przez:

1)  wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;

2)  niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej,
wyznaniowej lub bezwyznaniowości;

3)  wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

4)  swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych;

5)  swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych, w sposób
nienaruszający dobra innych osób.

§ 5.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności przez:

1)  zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej polegającej na zaspokojeniu
zdiagnozowanych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

3)  udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;

4)   objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. psychologiczną, socjoterapeutyczną, terapeutyczną.

 

§ 6.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności przez:

1)   organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i tworzenie kół zainteresowań;

2)  praca indywidualna z uczniem zdolnym, w tym umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,

3)  proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań, w celu uzyskania wyższej oceny (ocena celująca) na testach i sprawdzianach;

4)  organizowanie pomocy w nauce, zajęć przygotowujących do egzaminów i konkursów
przedmiotowych.

§ 7.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami,
w szczególności przez:

1)  prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb, jak i możliwości ich zaspokajania;

2)   organizowanie zajęć integracyjnych;

3)   zapewnianie okresu ochronnego w początkowym okresie nauki w szkole;

4)  współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

5)  współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;

6)   współpracę z organami policji i straży miejskiej;

7)   składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej informacji
o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału;

8)   zapewnianie uczniom możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa;

9)   umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej;

10)   zorganizowanie internatu w ośrodku, w którym funkcjonuje szkoła.

 

§ 8.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, w szczególności przez:

1)  zapewnienie możliwości dostępu do wszystkich sal i pomieszczeń w szkole;

2)  zapewnienie sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji programu nauczania
i podstawy programowej dostosowanych do niepełnosprawności ucznia;

3)  dostosowania metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami ucznia
wynikającymi z niepełnosprawności;

4)  zapewnienia możliwości udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, w  tym  zajęciach dodatkowych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych.

 

§ 9.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa w czasie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę w szczególności przez:

1)  wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela - kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

2)  zapoznanie uczniów z programem wycieczki, regulaminem wyjść i wycieczek oraz przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa;

3)   zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, wieku uczniów i ewentualnej niepełnosprawności ucznia;      

4)   umożliwienie rodzicom ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 10.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa uczniów, podnoszenia poziomu dyscypliny
w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii
społecznej, w szczególności przez:

1)  współpracę z organem prowadzącym w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole;

2)  objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym;

3)  pełnienie przez nauczycieli dyżurów w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem ustalanym przez dyrektora;

4)  zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

5)  omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą;

6)  szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i p.poż.,

7)  uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego zasady rozłożenia lekcji;

8)  zapewnienie dostępu do internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

9)  umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku regulaminów pracowni oraz
instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym;

10)   ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i przestrzeganie ich;

11)    przestrzeganie praw ucznia;

12)    rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów i mediacje;

13)   sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia, oraz stanu sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;

14)   prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie ucznia.

 

§ 11.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży,
w szczególności przez:

1)  organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej;

2)   kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach
poświęconych ważnym świętom państwowym;

3)   tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział
w uroczystościach szkolnych;

4)   zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które
posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;

5)   przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym.

§ 12.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego, w szczególności przez:

1)  sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia
jakości pracy szkoły;

2)  uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

3)  tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;

4)  współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania
w społeczności lokalnej;

5)  cykliczne analizowanie i modyfikowanie dokumentów szkolnych, w tym planów pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz ich realizowanie.

 

§ 13.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie organizowania wolontariatu, w szczególności przez:

1)  zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie;

2)  uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

3)  uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;

4)  uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

5)  kształtowanie postaw prospołecznych;

6)  kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

7)  podejmowanie w szkole działań w zakresie pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcia uczniów
niepełnosprawnych, sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblioteki szkolnej;

8)  podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących.

 

§ 14.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w szczególności przez:

1)  uwzględnianie tematyki zdrowia na prowadzonej stronie internetowej szkoły;

2)  promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego;

3)  przygotowywanie w stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;

4)  udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;

5)  udział w akcjach typu: „sprzątanie świata”, promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci.

 

§ 15.

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie doradztwa zawodowego, w szczególności przez:

1)  systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;

2)  pomoc uczniom w planowaniu ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej;

3)  prowadzenie zajęć związanych z poznawaniem samego siebie, swoich umiejętności
 i predyspozycji oraz zajęć ułatwiających wybór kierunku kształcenia zawodowego.

 

§ 16.

1.   Szkoła realizuje swoje cele i zadania przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi instytucjami świadczącymi wsparcie i pomoc merytoryczną.

2.   Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

5)inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

3.   Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia, organizowane przez
dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

 

§ 17.

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.

2.   Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły i uchwalony przez radę pedagogiczną.

3.   Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej dla oddziału.

4.   Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

ROZDZIAŁ 3.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 18.

1.   Organami szkoły są:

1)  dyrektor szkoły;

2)  rada pedagogiczna;

3)  samorząd uczniowski.

2.   Organy szkoły są tożsame z organami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3.

 

§ 19.

1. Kompetencje dyrektora określone są w § 9 statutu ośrodka.

2.   Do zadań dyrektora szkoły należy ponadto:

1)  opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;

2)  zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminy ósmoklasisty;

3)  zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego;

4)  podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły;

5)  dokonywanie okresowych ocen pracy pracowników szkoły;

6)  prowadzenie procedur awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;

7)  dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy.

3.   Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole.

4.   Zakres zadań i kompetencji wicedyrektora, ustalonych przez dyrektora, określa § 23 statutu ośrodka.

 

§ 20.

1. Zakres zadań i kompetencji rady pedagogicznej oraz zasady jej działania określone są w § 10. statutu ośrodka.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy ponadto podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 

§ 21.

1. Sposób tworzenia i kompetencje samorządu uczniowskiego określone są w § 11. statutu ośrodka.

2.   Do uprawnień samorządu należy ponadto:

1)  prawo do zapoznania się z programem nauczania danego przedmiotu, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;

4)  zajmowanie stanowiska w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii samorządu.

 

§ 22.

Sposób rozstrzygania sporów między organami szkoły określony jest w § 13. statutu ośrodka.

 

ROZDZIAŁ 4.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 23.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2.  Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy VI – VIII.

3.  W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w szkole podstawowej funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum.

4.  Szkoła funkcjonuje od poniedziałku do piątku w formie stacjonarnej.

5.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący do 16 uczniów.

6.  Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor.

7.  Przydział uczniów do klas odbywa się w oparciu o dokumentację szkolną ucznia.

8.  Klasę powierza się wychowawcy klasy, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami
i kieruje powierzonym zespołem klasowym.

9.  Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.  

Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne 5 lub 10 minut.

10.  Nadzór i opiekę nad uczniami w czasie trwania przerwy zapewniają nauczyciele, zgodnie
z planem dyżurów, podczas których zobowiązani są do:

1) punktualnego rozpoczynania i ciągłej obecności w miejscu dyżuru;

2) reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających  od przyjętych norm;

3) kontrolowanie toalet szkolnych;

4) natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się  na terenie szkoły osób niepożądanych.

§ 24.

1.   Szkoła realizuje program edukacyjny szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z normą intelektualną, szczegółowo określony przez szkolny zestaw programów nauczania.

2.   Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne sporządzane są w oparciu o podstawę programową dla uczniów z normą intelektualną i zawierają układ treści o charakterze otwartym, co pozwala na dowolne modyfikowanie go i dostosowywanie do aktualnych potrzeb i możliwości ucznia.

3.   Proces dydaktyczny zorganizowany jest na podstawie ramowego planu nauczania w szkole podstawowej i ramowego planu nauczania w gimnazjum, które zapewniają realizację całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.

4.   Nauczanie języka obcego jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.   Dyrektor, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

6.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7.   W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 25.

1.   Szczegółową organizację pracy szkoły określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.   Procedurę opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły określają odrębne przepisy.

3.   Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala
w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w liczbie
6 dla szkoły podstawowej i 8 dni dla oddziałów dotychczasowego gimnazjum, zgodnie
z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 26.

1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.

2.   Wniosek nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.

 

§ 27.

1.   Do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności od aktualnych potrzeb programowych
i organizacyjnych, dyrektor szkoły może powoływać zespoły nauczycielskie na czas określony lub nieokreślony.

2.   Zespoły wskazują ze swojego grona przewodniczącego zespołu, ustalają plan swojej pracy oraz harmonogram spotkań i działań.

3.   Spotkania zespołów są protokołowane.

4.   Ze swoich działań zespół sporządza sprawozdanie przedstawiane na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej w roku szkolnym.

 

§ 28.

1. Realizacja zadań statutowych szkoły jest wspierana przez funkcjonowanie biblioteki zorganizowanej w ośrodku.

2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy o regionie.

3. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora i dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.

4. Zadania i zasady funkcjonowania biblioteki określa § 20. statutu ośrodka oraz regulamin biblioteki.

 

§ 29.

1.     Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, będące nowatorskimi rozwiązaniami programowymi, organizacyjnymi lub metodycznymi, mającymi na celu poprawę jakości pracy szkoły.

2.     Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

3.     Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

4.     W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły powinien uzgodnić z organem prowadzącym sposób finansowania innowacji.

5.     Dyrektor decyduje o wprowadzeniu innowacji w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ 5.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

§ 30.

1.  W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII oraz klas dotychczasowego gimnazjum.

2.  Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę
zawodowego, zmierzające do
stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.

3.  Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów oraz wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami, poprzez szybką
adaptację oraz wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.

4.  Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami.

5.  W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych
zakładów i instytucji.

§ 31.

1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich
rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

4. WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje w szczególności:

1) diagnozę zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole i w ośrodku;

2) zajęcia warsztatowe:

a) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej,

b) służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,

c) doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania,

d) uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych,

e) służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej  z pracodawcami,

f) zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy;

3) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej;

4) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i wycieczki do zakładów pracy;

5) konfrontowanie samooceny wychowanków z wymaganiami szkół i zawodów;

6) kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy.

 

§ 32.

1. WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

1) prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły i ośrodka  na rzecz wychowanków;

2) zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców  w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;

3) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych;

4) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej;

5) indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.

2. WSDZ w ramach pracy z nauczycielami i wychowawcami obejmuje:

1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem;

2) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu na każdy rok nauki;

3) realizację działań z zakresu przygotowania uczniów/wychowanków do wyboru drogi zawodowej
i roli pracownika.

 

ROZDZIAŁ 6.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

§ 33.

1.   Dyrektor szkoły/ośrodka zapewnia rodzicom możliwość współdziałania z pracownikami
pedagogicznymi w sprawach wychowania, socjoterapii i kształcenia ich dzieci.

2.   Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych;

2)  uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i kształcenia ich dzieci;

3)  wyrażania i przekazywania swojej opinii na tematy pracy szkoły i ośrodka.

3.   W ośrodku organizowane są zajęcia wspomagające i doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców, w formie indywidualnej i grupowej.

 

§ 34.

Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

1)  organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;

2)  prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

3)  organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych;

4)  włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

5)  włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

6)  udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

7)  możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

 

§ 35.

Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)   wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla
innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2)  uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

3)  pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

4)  wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;

5)  udzielenia pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

6)  zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;

7)  uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;

8)  wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

 

§ 36.

Rodzice w szczególności mają obowiązek:

1)  wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

2)  wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

3)  angażować się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci;

4)  przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, tj. domu
i szkoły, celów edukacyjnych;

5)  osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

6)kontaktować się z nauczycielami i wychowawcą klasy w celu zapoznania się z ocenami oraz zachowaniem dziecka

§ 37.

1.   Wychowawca w chwili przyjęcia ucznia do szkoły, przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań z rodzicami.

2.   Wychowawca może komunikować się z rodzicami ucznia wykorzystując: telefon, pocztę e-mail lub dziennik elektroniczny.

3.   Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

4.   W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole i w ośrodku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

ROZDZIAŁ 7.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

§ 38.

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

2.   Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

3.   Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1)  stypendium szkolne;

2)  wyprawka szkolna;

3)  zasiłek losowy.

4.   Świadczeniem o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce i zachowanie, określone w  § 43. statutu ośrodka.

 

§ 39.

1.   Organ prowadzący szkołę uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy i przyznaje świadczenia uczniom, zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.   W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

3.   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)  wniosek rodziców;

2)  wniosek dyrektora szkoły.

 

§ 40.

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki i w środowisku.

3.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i doradcy zawodowi.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

5.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.

6.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

7.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.   O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole, rodzice ucznia, poradnia, kurator sądowy, pracownik socjalny, asystent rodziny lub podmiot
działający na rzecz dziecka i rodziny.

9.   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniami, oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, terapeutycznych,
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.

10.   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli, na wniosek dyrektora placówki.

12.   Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 8.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 41.

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2.   Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.   Nauczyciel ma w szczególności prawo do:

1)  poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;

2)  swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze
spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

3)  wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego
programu nauczania;

4)  wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5)  pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób na stanowiskach kierowniczych, w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 42.

1.   Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

1)  zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;

2)  angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły;

3)  zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
wykonywanych zadań organizacyjnych;

4)  prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;

5)  kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną
i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;

6)  pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju;

7)  umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;

8)  uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

9)  zapewnienie  możliwości do rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

10)   stosowanie w pracy z uczniami, odpowiednio dobranych, zróżnicowanych i skutecznych metod, celem pobudzenia ich aktywności;

11)   ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;

12)   przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;

13)   zapewnienie pełnej realizacji podstawy programowej;

14)   przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;

15)   zapewnienie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

16)   realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

17)   rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów
 i zgłasza ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;

18)   przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;

19)   chronienie danych osobowych swoich uczniów;

20)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły.

 

§ 43.

Nauczyciel jest obowiązany w szczególności:

1)  sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;

2)   rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

3)  brać udział w zebraniach rady pedagogicznej i aktywnie uczestniczyć w jej pracach;

4)  zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;

5)  systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;

6)  indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do jego potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, poprzez dostosowanie metod
i form pracy z uczniem;

7)  przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;

8)   przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły;

9)  brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż.;

10)   przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego;

11)   stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

12)   poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

13)   niezwłocznie zawiadamiać dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegać współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;

14)   współdziałać z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

15)   pozostawać w dyspozycji  wykonywania zadań na rzecz szkoły wyznaczanych przez dyrektora w ramach obowiązującego 40 godzinnego tygodnia pracy pracy.

 

§ 44.

1. Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami opartą na dobrej znajomości ich sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i osobowości, a w szczególności:

1) tworzy warunki wspomagania rozwoju uczniów;

2) przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

3) rozwija umiejętności rozwiązywania przez uczniów problemów życiowych.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 wychowawca:

1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i wychowawcami grup wychowawczych różne formy życia zespołowego rozwijające ucznia i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

2) uczestniczy w spotkaniach razem z wychowawcami ośrodka, w tym w ocenach tygodniowych
i miesięcznych;

3) utrzymuje systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynowania zadań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

4) współpracuje z psychologiem i pedagogom oraz z innymi specjalistami w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia;

5) wykonuje inne obowiązki wynikające ze szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego;

6) korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora, nauczycieli-doradców, pedagoga, psychologa, lekarza, kuratorów sądowych, pracownika socjalnego, współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku lokalnym;

7) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej.

 

§ 45.

1. Do obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:

1)  podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny
i emocjonalny;

2)  umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;

3)  utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

4)   informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;

5)  poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;

6)  prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły;

7)  opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;

8)  analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;

9)  dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału.

2.   Wychowawca klasy w szczególności ma prawo:

1)  otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;

2)  kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);

3)  rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc;

4)  decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

3.   Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

1)  prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw szkolnych, itp.;

2)  prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej;

3)  podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;

4)  informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz
o ewentualnych zagrożeniach;

5)  efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

6)  wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, dotyczących uczniów klasy;

7)  stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą;

8)  nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

§ 46.

Zadania specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pedagoga,
psychologa, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty, doradcy zawodowego określają § 28-30. statutu ośrodka.

§ 47.

Zadania bibliotekarza określa § 31. statutu ośrodka oraz regulamin biblioteki.

 

§ 48.

1.   W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

2.   Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)  przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)  dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3)  sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;

4)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5)  stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6)  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7)  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.

4.   Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły.

5.   Ogólne zadania pracowników administracji i obsługi określa § 33. statutu ośrodka.

 

 

ROZDZIAŁ 9.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

§ 49.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców grup w ośrodku oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i zachowaniu oraz postępach
w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce  i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom, nauczycielom  i wychowawcom grup informacji o postępach, trudnościach  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwianie nauczycielom i wychowawcom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w niniejszych zasadach;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach określonych
w niniejszych zasadach;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 50.

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wskazując na te wiadomości
i umiejętności (kompetencje), które uprawniają do uzyskania właściwej oceny bieżącej
i klasyfikacyjnej z określonej partii materiału edukacyjnego (za określone osiągnięcia edukacyjne);

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany:

1) zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej, klasowej;

2) przechowywać do końca danego roku szkolnego sprawdzone  i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia oraz udostępniać do wglądu uczniowi i jego rodzicom;

3) określić warunki i termin poprawy pisemnych prac klasowych.

 

§ 51.

1.   Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2.   Oceny bieżące wystawiane są uczniowi w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak:

1) pisemne prace kontrolne, klasowe (w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy pisemne prace kontrolne w oddziale), co najmniej jednogodzinne;

2) sprawdziany pisemne wiedzy i umiejętności, do dwudziestu minut, nie wymagające zapowiadania;

3) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów;

4) ustne odpowiedzi na lekcji;

5) prace domowe;

6) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach;

7) prowadzenie zeszytu.

3. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją w formie ustnej lub pisemnej.

4. Dyrektor udostępnia uczniowi lub jego rodzicom dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku w obecności i gabinecie pedagoga.

5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii zarówno publicznej jak i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

7. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

8. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii, o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 52.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zachowania uczniów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w skali określonej
w § 53 ust. 1 i zachowania według skali określonej w § 59 ust. 3.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w przedostatnim tygodniu stycznia lub na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych (w przypadku, gdy ferie są
w pierwszym terminie).

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych  w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania według przyjętej skali. Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen śródrocznych.

4. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w tej klasie są zobowiązani do poinformowania
w formie pisemnej uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5. O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia oraz jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem I półrocza i zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Ustalona  przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Od klasy V szkoły podstawowej oraz w II i III klasie gimnazjum, uczeń, który  w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowi, który otrzymał w wyniku klasyfikacji za I półrocze ocenę niedostateczną umożliwia się zaliczenie materiału nauczania za ten okres w terminie 4 tygodni po zakończeniu ferii zimowych. Nie uzyskanie oceny pozytywnej w istotny sposób wpłynie na ocenę roczną.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 53.

1. Śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

2. Oceny klasyfikacyjne ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 9. pkt 1 – 5 są ocenami pozytywnymi - ocena klasyfikacyjna ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 jest oceną negatywną.

3. Do bieżącego oceniania ustala się stopnie według skali określonej  w ust. 1., dopuszczając stosowanie skrótów, oznaczeń cyfrowych oraz plusów i minusów (np. 5-, 4+).

4. Ustala się następujące wymagania dla stopni:

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie,

b) upowszechnia i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł bez zastrzeżeń pełny zakres kompetencji, umiejętności i sprawności określonych
w przyjętym dla poszczególnych zajęć edukacyjnych programie nauczania,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  i praktyczne ujęte programem nauczania,

c) potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

a) sporadycznie nie radzi sobie z wymaganymi kompetencjami i umiejętnościami zawartymi 
w programie nauczania, ale naprowadzony na właściwy tok myślenia przez nauczyciela potrafi doprowadzić  do rozwiązania problemów teoretycznych  i praktycznych,

b) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
i praktyczne;

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności korzystając z pomocy nauczyciela;

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który  w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości  i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskiwania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnych podstawowych wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie i nie stara się uzupełnić braków a one z kolei nie pozwalają mu na rozwiązywanie elementarnych problemów,

b) nie uczestniczy aktywnie na zajęciach lekcyjnych,

c) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

 

§ 54.

1. Zasadniczymi kryteriami oceny ucznia są:

1) wiedza ustalona na podstawie kryteriów ogólnych  i indywidualnego toku nauczania ustalonego dla ucznia na podstawie wyników badań psychologicznych;

2) postępy czynione przez ucznia w toku nauki;

3) wysiłek wkładany przez ucznia w opanowanie wiedzy  i wywiązywanie się z obowiązków;

4) aktywność na lekcji (zaangażowanie i chęci ucznia).

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródroczne stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

3. Uczeń rozpoczynający naukę w szkole w ośrodku nie później niż do połowy pierwszego półrocza danego roku szkolnego, może być dopuszczony do procedury promocji śródrocznej, która przedstawia się następująco:

1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych
w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi;

2) decyzję o klasyfikacji śródrocznej i dopuszczeniu do egzaminów klasyfikacyjnych podejmuje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów;

3) promocję śródroczną otrzymuje uczeń, który otrzymał pozytywne oceny z zajęć edukacyjnych objętych egzaminem klasyfikacyjnym z obowiązkowych przedmiotów nauczania;

4) jeżeli w klasie, do której przechodzi uczeń, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego – języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się wcześniej, a brak jest możliwości uczęszczania na zajęcia lekcyjne z tego samego języka, uczeń powinien: uczyć się danego języka, wyrównując braki programowe przy pomocy nauczyciela przedmiotu, nauczyciela-wychowawcy (np. na nauce własnej w ośrodku) i we własnym zakresie, a efekty prac nad wyrównaniem braków z języka obcego potwierdza nauczyciel przedmiotu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego;

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może:

 wyrazić zgodę na dopuszczenie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego z zastrzeżeniem,

że zostanie  on przeprowadzony nie później niż do końca marca danego roku szkolnego,

  

6) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

7) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:

 

a) imiona i nazwiska nauczycieli,

b) pytania do części ustnej i pisemnej z poszczególnych przedmiotów,

c) ocenę z każdego przedmiotu,

d) decyzję o klasyfikacji;

8) protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

9) decyzję o promocji śródrocznej ucznia podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały.

 

§ 55.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i wskazany przez dyrektora nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne zadaje egzaminator. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać wymaganiom na poszczególne oceny klasyfikacyjne.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) egzaminator uzgadnia z uczniem i jego rodzicami termin egzaminu, a także liczbę przedmiotów,  z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia;

2) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zestawy pytań egzaminacyjnych, pisemne odpowiedzi ucznia, zwięzłą notatkę z odpowiedzi ustnych lub zadań praktycznych, wynik oraz ustalony stopień. Od uzyskanej oceny odwołanie nie przysługuje.

9. Protokół z przeprowadzonego egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

§ 56.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor powołuje komisję, która będzie rozpatrywać pisemne wnioski uczniów, ich rodziców dotyczące stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oraz możliwości uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) w przypadku gdy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia nie przekraczają 30% obecności w szkole

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w ośrodku inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu.

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 57.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego –  z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. W egzaminie mogą uczestniczyć jako obserwatorzy rodzice ucznia.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora nie później niż do końca września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 58.

1. Uczniowie  klas gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektów edukacyjnych.

2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej.

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów  i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z jego realizacji.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 59.

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec koleżanek, kolegów i innych osób.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na ocenę  z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

4. Przy ocenianiu zachowania uczniów bierze się pod uwagę:

1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych;

2) aktywność społeczną w życiu klasy i szkoły;

3) kulturę osobistą.

5. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych jest rozumiany jako jego stałe uczestnictwo
w różnorodnych pracach związanych z procesem uczenia się, jego stosunek do nauki. Ocena ucznia w tym zakresie jest informacją nie o jego wynikach edukacyjnych lecz o staraniach
i wysiłkach czynionych  w przyswajaniu wiedzy. Wskaźnikami do oceny ucznia są:

1) systematyczne uczęszczanie na lekcje i zajęcia;

2) każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień;

3) czynny udział w lekcjach i zajęciach;

4) rozwijanie własnych zainteresowań.

6. Aktywność społeczna w życiu klasy i ośrodka rozumiana jest jako uczestnictwo ucznia w życiu zbiorowości ośrodka, dobrowolne podejmowanie różnorodnych zadań, bez pomijania poczynań mających na celu dobro koleżanek, kolegów, klasy, szkoły czy środowiska, w którym uczeń żyje
i pracuje, a także godne uczestnictwo w imprezach poza ośrodkiem. Wskaźnikami do oceny ucznia są:

1) czynny udział w działalności organizacji uczniowskich funkcjonujących na terenie szkoły i ośrodka;

2) wywiązywanie się z zadeklarowanych zadań;

3) wypełnianie obowiązków wynikających z organizacji życia ośrodka;

4) czynny udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

5) umiejętność współdziałania w pracach zespołowych;

6) szacunek dla pracy ludzkiej;

7) poszanowanie mienia społecznego i osobistego;

8) dbałość o estetykę pracy pozalekcyjnej i innymi obowiązkami  w ośrodku i poza nim.

7. Kulturę osobistą rozumie się jako możliwe do zaobserwowania zewnętrzne przejawy zachowania ucznia określające jego umiejętności współżycia, kulturę słowa, sposób bycia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie. Wskaźnikami do oceny ucznia są:

1) uczciwość w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;

2) uczynność i szacunek wobec osób dorosłych, rówieśników oraz młodszych i słabszych;

3) kulturalny sposób bycia;

4) kultura słowa;

5) wykonywanie zarządzeń porządkowych i regulaminu ośrodka;

6) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa;

7) godne i kulturalne zachowanie się poza ośrodkiem.

 

§ 60.

1. Ocenę zachowania „wzorowe” otrzymuje uczeń, który bez zarzutu  i zawsze spełnia wymagania zawarte w treści oceny, a jego zachowanie może służyć jako wzór dla innych uczniów. Ponadto czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu edukacyjnego oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością  w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji (dotyczy uczniów II klasy gimnazjalnej).

2. Ocenę zachowania „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który systematycznie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów, jego zachowanie stawiane jest innym uczniom za przykład.

3. Ocenę zachowania „dobre” otrzymuje uczeń zachowujący się najczęściej zgodnie
z obowiązującym regulaminem, a jego uchybienia względem w/w kryteriów są drobne
i sporadyczne.

4. Ocenę zachowania „poprawne” otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia wymagania zawarte
w treści oceny. Zdarza mu się naruszać obowiązujące w ośrodku i poza nim normy.

5. Ocenę zachowania „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który często narusza normy, któremu zdarzają się przejawy agresji słownej  i wulgarności.

6. Ocenę zachowania „naganne” otrzymuje uczeń, który nie spełnia lub bardzo rzadko spełnia wymagania zawarte w treści oceny, popełnia rażące uchybienia względem regulaminu ośrodka
i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Jego zachowanie jest szkodliwe dla niego
i otoczenia (czyny mające znamiona przestępstw, częste i długotrwałe ucieczki, agresja słowna, fizyczna, autoagresja).

7. Tryb ustalania oceny zachowania:

1) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli szkoły i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

2) ustalenie ocen zachowania dokonuje się w toku narady wychowawczej w czasie, której występują wszystkie ogniwa procesu oceniania:

a) samoocena,

b) ocena przez klasę,

c) ocena wychowawców klasy i grupy;

3) samoocenę ucznia należy rozumieć nie jako obowiązek dokonania samokrytyki lecz jako możliwość i prawo ucznia do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu;

4) ocena zachowania powinna być umotywowana, gdy zachodzi tego potrzeba (różnica zdań między uczniem, klasą  a wychowawcami);

5) w przypadku uczniów dokonujących ucieczek i niepowrotów  z przepustek ocena zachowania
w czasie najbliższej klasyfikacji nie może być wyższa od nieodpowiedniej. Wyjątek stanowią spowodowane przez przypadki losowe, jednorazowe, krótkotrwałe nieterminowe powroty
z przepustek za które uczeń przedstawia usprawiedliwienie rodziców bądź opiekunów.

 

§ 61.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto:

1) w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił do egzaminu ośmioklasisty:

2) w przypadku III klasy gimnazjalnej – przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 

                                                                         § 62.

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 10.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 63.

1. Uczniowie szkoły mają prawa tożsame z prawami wychowanków, określonymi w § 37. statutu ośrodka.

2. Uczeń szkoły ma ponadto prawo do:

1)  kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;

2)  dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;

3)  zapoznania się ze statutem szkoły, szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;

4)  zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;

5)  odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;

6)  zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

7)  powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;

8)  jawnej i umotywowanej oceny;

9)  czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;

10)   opieki zdrowotnej;

11)   ochrony własności intelektualnej;

12)   korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;

13)   współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;

14)   bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;

15)   uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;

16)   wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

17)   wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;

18)   pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;

19)   przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu
i kierunku kształcenia;

20)   reprezentowania szkoły na zewnątrz;

21)   do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;

22)   równego traktowania.

 

§ 64.

1.   Uczniowie szkoły mają obowiązki tożsame z obowiązkami wychowanków, określonymi w § 38. statutu ośrodka.

2.   Do obowiązków ucznia należy ponadto:

1)  przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego;

2)  systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;

3)  dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

4)  noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego;

5)  szanowanie symboli państwowych i szkolnych;

6)  aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;

7)  wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;

8)aktywny udział w zajęciach i nie przeszkadzanie w ich prowadzeniu;

9)współpraca z nauczycielem i uczniami danej klasy;

10)dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;

11)korzystanie z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z poleceniem nauczyciela;

12)wykonywanie zadań i prac zleconych przez nauczyciela;

13)korzystanie z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela;

14)przestrzeganie zasad przyjętych przez oddział, w którym uczeń się uczy;

15)przestrzeganie zakazu wykonywania zdjęć lub nagrywania osób.

 

ROZDZIAŁ 11.

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

 

§ 65.

1. Jeśli prawa ucznia zostały naruszone, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, zwraca się o pomoc kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.

2.   Kiedy do naruszenia prawa ucznia doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:

1)  zapoznaje się z opinią stron;

2)  podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania polubownego rozwiązania;

3)  w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;

4)  jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.

3.   W przypadku, gdy do naruszenia praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy:

1)  zapoznają się z opinią stron;

2)  podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania polubownego rozwiązania;

3)  jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

4.   Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku naruszania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nie jest ujawniana, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

5.   Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły
w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

6.   Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ 12.

NAGRODY I KARY ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY

 

§ 66.

Rodzaje nagród i konsekwencji stosowanych w ośrodku, zasady przyznawania nagród i tryb wnoszenia zastrzeżenia do przyznanej nagrody, oraz zasady udzielania kar i tryb odwoływania się od nałożenia konsekwencji, określone są w statucie ośrodka.

 

ROZDZIAŁ 13.

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY PRZENIESIENIU UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY

 

§ 67.

1.     W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze
a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, zespół wychowawczy zwraca się do dyrektora
z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

2.     Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do
właściwego kuratora oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego
i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.

3.     Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel.

4.     W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.

5.     Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia.

6.     Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

7.     W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję
o skreśleniu go z listy uczniów.

ROZDZIAŁ 14.

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW GIMNAZJLANYCH

 

§ 68.

1.   Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

2.   W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do oddziałów gimnazjum funkcjonujących w szkole podstawowej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa                 arkusz organizacji gimnazjum wraz z aneksami, opracowany przez dyrektora szkoły
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum.

4.   Uczniowie kończący naukę w gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego na dotychczasowych zasadach. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany dla uczniów dotychczasowego gimnazjum do roku szkolnego 2018/2019.

5.   W oddziałach gimnazjum realizowany jest dotychczasowy ramowy plan nauczania określony
w przepisach art. 22 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

6.   W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia, realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o systemie oświaty.

7.   Uczniom klas dotychczasowego gimnazjum przysługuje prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  ćwiczeniowych  do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

8.   Uczniowie klas  gimnazjalnych otrzymują świadectwo, ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.  

 

ROZDZIAŁ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  69.

1.   Szkoła działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2.   Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.   Szkoła posiada własne logo.

 

§  70.

1.   Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2.   Regulaminy i procedury obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu.

3.   Zmiany w statucie mogą być wprowadzone z inicjatywy:

1)  dyrektora szkoły;

2)  rady pedagogicznej;

3)  samorządu uczniowskiego;

4)  organu prowadzącego;

5)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.   Zmiany w statucie szkoły wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

5.   Każdorazowo, po uchwaleniu zmian w statucie przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły
ogłasza ujednolicony tekst statutu.

6.   Statut jest udostępniany pracownikom, rodzicom i uczniom szkoły w bibliotece, sekretariacie i na stronie internetowej ośrodka.