REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM NR 110
W MOS NR 3 W WARSZAWIE

 

Zasady ogólne

 

§ 1.

 

1.      Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562
z późn. zm.).

2.      Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z kryteriami zapisanymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie.

3.       Temat projektu realizowanego przez ucznia w gimnazjum wpisywany jest
na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.      Ze względu na specyfikę Gimnazjum Specjalnego Nr 110 w Warszawie:

1) Uczniowie realizują projekt edukacyjne w klasie III gimnazjum w okresie
od piętnastego kwietnia do piętnastego czerwca każdego roku szkolnego.

2) Członków zespołu realizującego projekt edukacyjny wyznacza wychowawca klasy

3) Nauczyciele Gimnazjum Specjalnego Nr 110 tworzą do końca września każdego roku szkolnego bazę tematów projektu. Każdy nauczyciel uczący
w gimnazjum składa koordynatorowi projektu do 20 września propozycje tematów projektu.

5.      Czas trwania projektu uzależniony jest od jego problematyki, ale nie powinien przekroczyć 2 miesięcy.

6.      Zespół realizujący projekt edukacyjny może liczyć od 4 do 7 uczniów.

7.      Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora projektów oraz opiekunów projektu.

 

Zadania szkolnego koordynatora projektów

 

§ 2.

 

1.      Zebranie od nauczycieli gimnazjum propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

2.      Monitorowanie stanu realizacji projektów.

3.      Organizacja publicznej prezentacji projektów w formie Festiwalu Projektów.

4.      Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.


Zadania wychowawcy klas

 

§ 3.

 

1.      Wychowawcy klas III ustnie  informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

2.      Do 20 marca, wspólnie z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz
w konsultacji z wychowawcami pracującymi w internacie, dokonują podziału uczniów na grupy z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.

3.      Poinformowanie uczniów o dokonanym podziale na grupy i przedstawienie
im przygotowanej bazy tematów projektu.

4.      Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania ucznia.

5.      Dokonanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego
w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo).

 

Zadania opiekuna projektu

 

§ 4.

 

1.      Po przeprowadzonych w szkole egzaminach gimnazjalnych opiekun projektu
z zespołem uczniów podejmuje następujące działania:

a)      omawia scenariusz projektu;

b)      przygotowuje kontrakt i podpisuje go wraz z uczniami;

2.      przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia /karty projektu, karty samooceny ucznia, karty oceny projektu, karty oceny prezentacji projektu, sprawozdanie z realizacji projektu/.

3.      Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu i pomoc uczniom na każdym etapie jego realizacji.

4.      Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.

5.      Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

6.      Koordynowanie pracy nauczycieli w sytuacji, kiedy projekt ma charakter międzyprzedmiotowy.

7.      Dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeni projektu.

8.      Przedstawienie wychowawcy klasy III informacji o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania.

 

Zadania uczniów realizujących projekt

 

§ 5.

 

1.      Wybór tematu projektu.

2.      Omówienie i ustalenie wspólnie z opiekunem projektu zasad współpracy
i podziału zadań w zespole.

3.      Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych
i wyznaczonych zadań.

4.      Publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

5.      Dokonanie samooceny po zakończeniu realizacji projektu.

 

Ocena projektu

 

§ 6.

 

1.      Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współpracy z zespołem, publicznej prezentacji
oraz uwzględnia samoocenę uczniów.

2.      Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun powinien przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.

3.      Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.

4.      Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu
z przedmiotu.